HABER


Bir yılın ardından...

03.01.2020


TurSEFF Çevreci Ekonomi Finansmanında 1500 projeyi geride bıraktı

 

Takvimler bir sayfayı daha geride bırakırken 10. yılına giren Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) için 2019 yılı, birçok yönden diğer yıllardan farklı ve önemli bir sene oldu. Çevreci yatırımların finansmanı için 2010 yılında Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından başlatılan TurSEFF projesi, 2019 sonu itibariyle toplamda 1500’den fazla çevreci projenin geliştirilmesine katkıda bulundu ve bu projelere 630 milyon Avroyu aşan bir finansman sağlayarak en başarılı yıllarından birine imza atmış oldu.

 

Bugüne kadar ölçülen en sıcak yıl rekorunu kıran 2019’un bu rekoru sadece 3 yıl önce 2016 yılından devralması durumun ciddiyetini ve giderek daha kritik hale geldiğini gösteren en önemli göstergelerden biriydi. İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin artık günlük hayatımıza girdiği ve konunun uzmanı olmayan kişiler için bile algılanır hale geldiği bir yıldı. Kurak geçen mevsimler, ani gelişen ve hayatı olumsuz etkileyen doğa olayları ve uzun süren yangınlar gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yılın büyük kısmında dünyanın ana gündem konularını oluşturdular. Büyük çoğunluğu artık şehirlerde yaşayan ülkemiz ve dünya nüfusu için iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin, 2020 yılının da en önemli gündem maddelerinden olacağı tahmin ediliyor. Sürdürülebilir ve yeşil şehircilik, kentlerde elektrikli ulaşım sistemleri, ihtiyacımız olan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi, sanayide döngüsel üretim süreçleri ve enerji, su ve hammadde verimliliği gibi konular bugün eskisinden çok daha büyük önem kazandılar ve hem ekonomik açıdan hem ekolojik açıdan artık birer zorunluluk haline geldiler.

 

Geleneksel bir ekonomiden çevreci bir ekonomiye geçişin zorunlu olduğu aşikarken, bu geçişin nasıl sağlanacağı, yeşil teknolojilere yönelik yatırım projelerinin doğru şekilde geliştirilip uygulanmasının ve en önemlisi, finansmanının nasıl sağlanacağı sorusuna verilebilecek yanıtlardan biri, 2019 yılında da TurSEFF oldu. Kamu ve özel sektörün çevreci yatırımlarının finansmanında ücretsiz sunulan danışman destekli yaklaşımıyla diğer finansman türlerinden ayrılan TurSEFF, bir yandan da düzenlemiş olduğu eğitim, seminer ve çalıştay gibi etkinliklerle bu alanda farkındalığın arttırılması ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için paydaşlarla yoğun çalışmalar yürütmeye 2019 yılında da devam etti.

 

2019 yılında TurSEFF tarafından 300’den fazla firma ve kurum ile temas sağlanarak çevreci yatırımların geliştirilmesi ve TurSEFF kapsamında finanse edilmesi konusunda ortak çalışmalar yürütüldü. Yıl sonuna gelindiğinde özel sektör tarafından geliştirilen çevreci yatırımlara toplamda 600 milyon Avroya varan finansman sağlanarak 1450’den fazla projenin hayata geçirilmesine katkı sağlandı.

 

Yeşil ekonomiye geçişte bir diğer önemli paydaş olan belediyelere yönelik çalışmalar kapsamında 2019 yılında çok sayıda belediye ile temas sağlanarak çevreci yatırımların geliştirilmesi ve TurSEFF kapsamında finanse edilmesi konusunda ortak çalışmalara imza atıldı. Büyükşehir Belediyelerinde enerji yönetim birimleri kurulması için belediyelerle birlikte çok sayıda çalıştay düzenlendi ve belediye binalarında enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkarılması için enerji etütleri yapıldı. 2019 sonu itibariyle belediyelerin 57 adet çevreci projesi TurSEFF kapsamında değerlendirilerek hayata geçirildi.

 

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda 2010’dan bugüne dek TurSEFF kapsamında 630 milyon Avroyu aşan 1500’den fazla proje finanse edildi ve geliştirilen bu projelerle 832 bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk enerji tasarrufu sağlanmış oldu. Önlenen karbon salımı, 924 bin otomobilin yol açtığı karbon emisyonuna denk geliyor.

 

Ülkemiz ve dünya için 2020 yılının öncelikli konularından biri yine temiz enerji konusu olacak. Öte yandan enerjide fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklara yönelmek kadar önemli olan bir diğer konunun da “enerji verimliliği” olarak ön plana çıkması bekleniyor. TurSEFF için de 2020 yılı hedeflerinin başında enerji verimliliği yatırımlarının arttırılması ve bu alanda kamu ve özel sektörle birlikte yeni projelere imza atılması geliyor. 2019 yılında güncellenen ve mahsuplaşma yönetmeliği diye de anılan lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği sayesinde elektrik faturalarında elde edilebilecek ciddi bir tasarruf potansiyeli yaratılmış oldu. Bu yönetmelik sayesinde açılmaya başlayan çatı üstü güneş enerjisi santralleri piyasasında TurSEFF kapsamında ilk proje leasing yöntemiyle finanse edildi. 2020 yılında çatı tipi güneş enerjisi santrallerine olan ilginin devam edeceği tahmin ediliyor.

 

Önümüzdeki yılın bir diğer öncelikli alanı ise su olacak. Ülkemiz her geçen gün gelişip büyürken, hem iklim değişikliğinin olumsuz bir sonucu olarak, hem de eski ve verimsiz teknolojiler nedeniyle giderek artan bir su tüketimine sahip. TurSEFF, bu alanda da öncü bir rol oynayarak su tüketimin en yoğun olarak yapıldığı tekstil sektörüne yönelik “su verimliliği” seminerleri düzenledi. 2020 yılında da belediyelerle ve özel sektör paydaşlarıyla kapasite geliştirme ve farkındalık arttırma çalışmalarına devam ederek, su verimliliği yatırımlarının önünün açılmasında, bu alanda projeler geliştirilmesinde ve bu projelerin finansmanında proaktif rolünü oynamaya devam edecek.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

10

faaliyet süresi (yıl)
 

1723

finanse edilen projeler

657

milyon Avro değerinde finansman
 

879

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

973

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

541

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen