TurSEFF Bileşenleri;
Enerji Verimliliği

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerjiyi daha verimli kullanarak, hem enerji faturalarınızı düşürebilir, hem de şirketinizin ve ülkemizin yabancı petrol ve doğalgaz tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltmış oluruz. Aynı zamanda Enerji Verimliliği sayesinde çevremizi korumaya da destek sağlamış oluruz.

Enerji tasarrufu belirli bir hizmet sunarken yapılan enerji tüketimini, herhangi bir şekilde azaltmayı amaçlamaktadır. Enerji Verimliliği’nin amacı, özellikle hizmetin kalitesinden ödün vermeksizin aynı hizmet ve/veya sonuç elde ederken enerji tüketimini azaltmaktır.

Örneğin enerji tasarrufu, hem çalışmakta olan aydınlatma armatürlerinin bir bölümünü kaldırıp lümenleri azaltarak (aydınlatma çıkışı), hem de mevcut armatürleri aynı lümenleri sunan ve daha az elektrik tüketen modeller ile değiştirerek sağlanabilir. Ancak, yalnızca ikinci yaklaşımda mevcut lümen seviyesi korunduğundan dolayı, bu önlem Enerji Verimliliği sayılabilir. Bu sebeple, tüm Enerji Verimliliği önlemleri enerji tasarrufu sağlar, fakat her enerji tasarrufu çözümü enerji verimliliği kaynaklı olmayabilir.

FAYDALARI

Enerji Verimliliği, enerji tüketimini azaltmanın, enerji güvenliğini geliştirmenin, sera gazı salınımının azaltılmasının ve rekabeti arttırmanın en hızlı ve düşük maliyetli yoludur.

TurSEFF ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Yalnızca finansman sağlamının ötesinde, TurSEFF Enerji Verimliliği finansmanından yararlanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağladığımız bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

Genel olarak, Enerji Verimliliği ile sonuçlanan herhangi bir önlem, projeye göre değişen önceden tanımlanmış minimum kriterleri karşılamak şartıyla TurSEFF tarafından desteklenmektedir.

TurSEFF tarafından finanse edilen Enerji Verimliliği çalışmalarından bazıları şunlardır; Tesis Yönetimi Kontrol ve İzleme Sistemleri (FMCS), kojenerasyon/trijenerasyon, yüksek verimli elektrik motorları, VSD uygulamaları, kazan rehabilitasyonu, proses makinelerinin değiştirilmesi, yalıtımın iyileştirilmesi, buhar dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, ısı geri kazanım sistemlerinin kurulması, aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, basınçlı hava sistemlerinin iyileştirilmesi vb.

tesis yönetimi
kontrol ve
izleme sistemi


kojenerasyon /
trijenerasyon

 


yüksek verimli
elektrik motorları

 


VSD 
uygulamaları

 


kazanların
rehabilitasyonu

 


proses
makinelerinin değiştirilmesi

 

 

yalıtımın
iyileştirilmesi

 

buhar dağıtım
sistemlerinin iyileştirilmesi

ısı geri kazanım
sistemlerinin kurulması

basınçlı hava
sistemlerinin iyileştirilmesi 

aydınlatma
sistemlerinin iyileştirilmesi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN BAŞARILI BİR İŞ MODELİ; ESCO’lar

ESCO iş modeli hem kamu hem de özel sektörde Enerji Verimliliği uygulamaları için en yenilikçi ve gelecek vadeden iş modelidir. ESCO, kullanıcıların Enerji Verimliliğini arttırmak için proje geliştiren, uygulayan ve yaptığı Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) aracılığı ile proje süresi boyunca enerji tasarrufu garantisi veren  tüzel bir yapıdır. ESCO’lar müşterilerine yatırım için tasarruf garantisi sağlarken, teknik ve bazen de finansal riskler alırlar. Müşteri anlaşmaya varılan EPS’ye bağlı olarak, çok sınırlı bir risk alır ve toplam enerji maliyetinin düşürülmesinden fayda sağlar. ESCO'lar aynı zamanda Enerji Verimliliği projelerine finansman da sağlayabilir.

NEDEN ŞİMDİ?

Türkiye’de Enerji Verimliliği için başlıca faktörler; Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Verimliliği Stratejisi Belgesi ve NEEAP'tır. Bu faktörler tüm sektörlerde Enerji Verimliliğini ele almakta ve ithalata bağımlılığın ve enerji yoğunluğunun etkisini azaltmayı hedeflemektedir. Artan enerji maliyeti, pazar rekabet gücü ve enerji tedariği güvenliği sektör için önemli itici güçler oluşturmaktadır.

ENERJİ KULLANIMI YOĞUN SEKTÖRLER

Enerji kullanımı en yoğun olan KOBİ ölçekli sektörler; tekstil, gıda&içecek, plastik ve makine imalatı. ESCO’lar vasıtasıyla TurSEFF kapsamında finanse edilebilen büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı diğer sektörler ise; demir, petrokimya, çimento, cam ve kâğıt vb.
tekstil 
(özellikle kompozit bölgeler)
 gıda ve içecek
 plastik imalatı
 makine imalatı
 

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nin (2012-2023), Türkiye’de son kullanıcılar için belirlediği hedefler;

(1) 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunda en az %20’lik bir azalma

(2) 2023 yılına kadar her bir sanayi alt-sektöründeki enerji yoğunluğunda en az %10’luk bir azalma

(3) 2010 yılındaki binaların en az dörtte birinin 2023 yılına kadar sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılaması

(4) Kamu binalarındaki enerji tüketiminde 2015 yılına kadar %10, 2023 yılına kadar ise %20 azalma.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen